CHROMOGENICS BESLUTAR OM FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 30 MSEK OCH TIDIGARELÄGGER ÅRSSTÄMMA SAMT ÅRSREDOVISNING FÖR 2022

PRESSMEDDELANDE DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I CHROMOGENICS AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Läs hela nyheten här